Category Archive: พนักงานมหาวิทยาลัย

มิ.ย. 11

แบบฟอร์มคำขอย้ายหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบฟอร์มคำขอย้ายหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี …

Continue reading »

พ.ค. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2561

เม.ย. 05

แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ

ก.พ. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  https://rmutt.thaijobjob. …

Continue reading »

ก.พ. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

Page 1 of 3123