Category Archive: พนักงานมหาวิทยาลัย

ก.พ. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  https://rmutt.thaijobjob. …

Continue reading »

ก.พ. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ม.ค. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  https://rmutt.thaijobjob. …

Continue reading »

ต.ค. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การกำหนดเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

ก.ย. 05

สิทธิการลาของบุคลากร

สิทธิการลาของบุคลากร

Page 1 of 212