Category Archive: พนักงานราชการ

ก.ย. 25

แจ้งเวียนด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) สำนักงานก.พ. แจ้งเรื่องเพื่อให้หน่วยงานภายในสังกัดมทร.ธัญบุรี ใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารพนักงานราชการ และถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

แจ้งเวียนด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) สำนักง …

Continue reading »

ก.ย. 05

สิทธิการลาของบุคลากร

สิทธิการลาของบุคลากร

พ.ค. 29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

พ.ค. 22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

พ.ค. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

Page 1 of 3123