Category Archive: แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา

ส.ค. 31

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

ส.ค. 19

แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560

ก.ค. 05

แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล

มิ.ย. 17

แบบฟอร์มติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา สำหรับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

ก.ย. 03

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา