Category Archive: ลูกจ้างชั่วคราว

ก.ย. 05

สิทธิการลาของบุคลากร

สิทธิการลาของบุคลากร

พ.ย. 16

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ 1. ใบ …

Continue reading »

ต.ค. 05

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559

ธ.ค. 24

การประเมินผลปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว

พ.ย. 30

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที …

Continue reading »

Page 1 of 212