Category Archive: ลูกจ้างชั่วคราว

มี.ค. 26

คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งคู่มือการจ้างลูกจ้า …

Continue reading »

ม.ค. 22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูชาวต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นล …

Continue reading »

ม.ค. 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครครูผู้ช่วยสังกัดโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี

รายละเอียดการรับสมัครครูผู้ช่วยสังกัดโรงเรียนสาธิตนวัตก …

Continue reading »

ก.ย. 05

สิทธิการลาของบุคลากร

สิทธิการลาของบุคลากร

มิ.ย. 23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ

Page 1 of 212