เม.ย. 18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 2 อัตรา

ก.พ. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

พ.ย. 06

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะพิจารณาหาแนวทางการจัดตั้งการประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการดูแลและส่งเสริม ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสุขภาพดี ซึ่งการดำเนินการจัดตั้งประกันสุขภาพมีรูปแบบและแนวทางการจัดตั้งในหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย นำไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางและรูปแบบการดำเนินการจัดตั้งประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแบบสอบ ถามนี้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินการที่เป็นความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัย   ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน ทั้งนี้ คำตอบของท่านจะนำไปประกอบการพิจารณาจัดตั้งประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
สามารถกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://goo.gl/forms/zXw2YfFeDoUeL5Ei2

 

 

 

 

ต.ค. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การกำหนดเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561

ต.ค. 06

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

ส.ค. 23

การประกันอุบัติเหตุบุคลากร/สมาชิกสมทบประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส.ค. 10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส.ค. 04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้างานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2560

ก.ค. 05

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร

มิ.ย. 23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ

พ.ค. 18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ค. 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จ่ายใบกำกับ

ราชกิจจา ชั้นต่ำกว่า ปี53

ราชกิจจา สายสะพาย ปี58

พ.ค. 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558

จ่ายตัวเครื่องราช ชั้นต่ำกว่า ปี58

ราชกิจจาชั้นต่ำกว่า ปี58

เม.ย. 27

ประกาศสำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ เพื่อให้หน่วยงานภายในมทร.ธัญบุรี ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบการบริหารพนักงานราชการ และถือปฏิบัติ

เม.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มี.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

มี.ค. 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

ก.ย. 22

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เม.ย. 05

แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ

เม.ย. 03

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ 1 เมษายน 2561

มี.ค. 26

คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งคู่มือการจ้างลูกจ้างช่าวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง เพื่อให้หน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางประกอบกรบริหารงานบุคคลและถือปฏิบัติต่อไป

 

มี.ค. 05

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

Page 1 of 9612345...102030...Last »