ก.ย.
16

แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ฉบับแก้ไข 2562

ก.ย.
12

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562

ก.ย.
12

สิทธิการลาของบุคลากร

ก.ย.
11

ทำเนียบวิทยากร

ก.ย.
10

การประเมินผลการปฏิบัติงานของการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดจ้างลูกจ้างในปีงบประมาณถัดไป