«

»

มี.ค. 05

แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 1 เมษายน 2556
ข้าราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ 
แบบประเมินสมรรถนะ
แบบฟอร์มการเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 เมษายน 2556
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ลูกจ้างประจำ
แบบประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เม.ย.2556

ใส่ความเห็น