«

»

ต.ค.
07

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2562

สรุปรายชื่อความคืบหน้าต.ค.62


ประชาสัมพันธ์

3. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด               http://basd.mua.go.th/index.aspx

5 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย สกอ.1.1 MiB1717

6 ลิขสิทธิ์กับผลงานวิชาการ345.3 KiB704
7 ตัวอย่างข้อบกพร่องผลงานทางวิชาการ71.0 KiB974
8 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ375.4 KiB857
10 Flowchart ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ61.1 KiB1364
11 การกำหนดระยะเวลาปรับปรุงผลงาน338.1 KiB845

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ผลงานและเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ496.9 KiB1230
2. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)104.7 KiB223
3 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.04)43.0 KiB489
4 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ34.0 KiB526
5 แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ24.0 KiB7408
6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ59.5 KiB597
7 แบบแสดงรายละเอียดของผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ23.1 KiB599
8. หนังสือรับรองงานวิจัย
9 รวมแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกไฟล์ .Zip139.1 KiB611

การประเมินผลงานสอนและเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ

1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ49.4 KiB861
2 เกณฑ์การประเมินผลการสอน26.1 KiB532
3 คู่มือการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน216.7 KiB1487
4. มติสภามทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2557 อนุมัติการดำเนินการประเมินการสอนและประเมินเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ1.3 MiB572

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

1 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25521.8 MiB792
2 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25521.2 MiB531
3 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.25521.4 MiB448
4 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2552926.0 KiB456
5 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง การกำหนดประเภทผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นและหลักเกณฑ์การเทียบสัดส่วนผลงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.25521.8 MiB427
6 ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ608.5 KiB567
7 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ563.5 KiB605
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘1.5 MiB618
9 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25581.4 MiB427
10. ข้อควรปฏิบัติในการเสนอผลงานทางวิชาการ

ประกาศ/หลักเกณฑ์/หนังสือจาก สกอ.

NameSizeHits
NameSizeHits
(ล่าสุด) 10 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตาจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 1.7 MiB509
01 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550370.1 KiB380
02 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255153.3 KiB266
03 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552385.2 KiB301
04 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.255570.2 KiB246
05 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.255565.4 KiB267
06 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ.255540.0 KiB277
07 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556232.1 KiB270
08 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.255687.6 KiB327
09 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับรวม 2-10) 2.0 MiB392
11 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.255258.0 KiB246
12 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.255842.0 KiB324
13. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556134.9 KiB523
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
134.8 KiB
965 Downloads
Details...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่ง ผศ รศ ศ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555.PDF
62.9 KiB
1118 Downloads
Details...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.
369.3 KiB
1531 Downloads
Details...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่ง ผศ รศ ศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555.PDF
67.9 KiB
870 Downloads
Details...
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ  ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ  2555
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ 2555
บันทึกแจ้งประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555.pdf
1.0 MiB
870 Downloads
Details...
ผลงานและเอกสารที่นำส่งเพื่อขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการ
496.9 KiB
734 Downloads
Details...
สรุปรายชื่อความคืบหน้าก ย.62 (1)
สรุปรายชื่อความคืบหน้าก ย.62 (1)
%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81.%E0%B8%A2.62-1.pdf
162.0 KiB
14 Downloads
Details...
Sep 2562
Sep 2562
Sep-2562.pdf
162.0 KiB
16 Downloads
Details...
Sep 2562
Sep 2562
Sep-2562_2.pdf
162.0 KiB
17 Downloads
Details...

ใส่ความเห็น