«

»

ต.ค.
07

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2562

สรุปรายชื่อความคืบหน้าพ.ย.62


ประชาสัมพันธ์

3. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด               http://basd.mua.go.th/index.aspx

5 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย สกอ.1.1 MiB1747

6 ลิขสิทธิ์กับผลงานวิชาการ345.3 KiB718
7 ตัวอย่างข้อบกพร่องผลงานทางวิชาการ71.0 KiB988
8 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ375.4 KiB873
10 Flowchart ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ61.1 KiB1391
11 การกำหนดระยะเวลาปรับปรุงผลงาน338.1 KiB858

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ผลงานและเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ496.9 KiB1244
2. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)104.7 KiB235
3 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.04)43.0 KiB498
4 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ34.0 KiB535
5 แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ24.0 KiB7804
6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ59.5 KiB610
7 แบบแสดงรายละเอียดของผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ23.1 KiB612
8. หนังสือรับรองงานวิจัย
9 รวมแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกไฟล์ .Zip139.1 KiB620

การประเมินผลงานสอนและเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ

1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ49.4 KiB897
2 เกณฑ์การประเมินผลการสอน26.1 KiB543
3 คู่มือการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน216.7 KiB1533
4. มติสภามทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2557 อนุมัติการดำเนินการประเมินการสอนและประเมินเอกสารตามตำแหน่งทางวิชาการ1.3 MiB587

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

1 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25521.8 MiB807
2 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25521.2 MiB540
3 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.25521.4 MiB459
4 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อวารสารวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2552926.0 KiB466
5 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง การกำหนดประเภทผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นและหลักเกณฑ์การเทียบสัดส่วนผลงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.25521.8 MiB434
6 ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ608.5 KiB579
7 ประกาศสภามทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ563.5 KiB616
8 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘1.5 MiB636
9 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.25581.4 MiB436
10. ข้อควรปฏิบัติในการเสนอผลงานทางวิชาการ

ประกาศ/หลักเกณฑ์/หนังสือจาก สกอ.

NameSizeHits
NameSizeHits
01 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550370.1 KiB390
11 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.255258.0 KiB252
12 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.255842.0 KiB336
13. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556134.9 KiB532
02 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255153.3 KiB277
(ล่าสุด) 10 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตาจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 1.7 MiB528
03 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552385.2 KiB310
04 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.255570.2 KiB255
05 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.255565.4 KiB276
06 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ.255540.0 KiB285
07 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556232.1 KiB281
08 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.255687.6 KiB336
09 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับรวม 2-10) 2.0 MiB400
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.zip
134.8 KiB
976 Downloads
Details...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่ง ผศ รศ ศ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555.PDF
62.9 KiB
1128 Downloads
Details...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.
369.3 KiB
1548 Downloads
Details...
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่ง ผศ รศ ศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555.PDF
67.9 KiB
880 Downloads
Details...
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ  ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ  2555
บันทึกแจ้งประกาศ ก พ อ ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ ศ 2555
บันทึกแจ้งประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555.pdf
1.0 MiB
877 Downloads
Details...
ผลงานและเอกสารที่นำส่งเพื่อขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการ
496.9 KiB
748 Downloads
Details...
สรุปรายชื่อความคืบหน้าก ย.62 (1)
สรุปรายชื่อความคืบหน้าก ย.62 (1)
%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81.%E0%B8%A2.62-1.pdf
162.0 KiB
39 Downloads
Details...
Sep 2562
Sep 2562
Sep-2562.pdf
162.0 KiB
25 Downloads
Details...
Sep 2562
Sep 2562
Sep-2562_2.pdf
162.0 KiB
35 Downloads
Details...
สรุปรายชื่อความคืบหน้าพ ย.62
สรุปรายชื่อความคืบหน้าพ ย.62
%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E.%E0%B8%A2.62.pdf
152.3 KiB
9 Downloads
Details...

ใส่ความเห็น