Tag Archive: การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ก.ค. 28

การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- หนังสือ สกอ. ที่ เรื่อง การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ – Power Point การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา