Tag Archive: การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

Jul 28

การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

– หนังสือ สกอ. ที่ เรื่อง การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ – Power Point การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา