Tag Archive: วิชาการศึกษา

Aug 01

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พศ.2553

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน – นิติการ – บริหารงานบุคคล – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป – วิชาการพัสดุ – วิเทศสัมพันธ์ – วิชาการเงินและบัญชี

Continue reading »