Tag Archive: แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

Mar 05

แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 1 เมษายน 2556 ข้าราชการ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ  แบบประเมินสมรรถนะ แบบฟอร์มการเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 เมษายน 2556 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ แบบประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เม.ย.2556