Tag Archive: แบบมอบหมายงาน

Jul 28

ลูกจ้างชั่วคราว

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี