Tag Archive: แบบมอบหมายงาน

ก.ค.
28

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share