Veeraphong

Author's details

Date registered: มิถุนายน 18, 2011

Latest posts

  1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556 — พฤศจิกายน 27, 2012
  2. การจัดทำแผนความต้องการอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ — ตุลาคม 25, 2012
  3. คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง — ตุลาคม 24, 2012
  4. การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. — ตุลาคม 19, 2012
  5. แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการฯ สายสนับสนุน รอบที่ 2 — ตุลาคม 11, 2012

Most commented posts

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 — 7 comments
  2. หลักเกณฑ์การขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน — 6 comments
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา — 2 comments
  4. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556 — 1 comment
  5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ข้าราการศึกษาต่อ ฝึกอบรมในประเทศ 2538 — 1 comment

Author's posts listings

พ.ย.
27

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งให้ส่วนราชการเ …

Continue reading »

ต.ค.
25

การจัดทำแผนความต้องการอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่

ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 …

Continue reading »

ต.ค.
24

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง

เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุง แก้ไข กฏ ระเบียบ …

Continue reading »

ต.ค.
19

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.

ต.ค.
11

แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการฯ สายสนับสนุน รอบที่ 2