Ketsarin

Author's details

Name: เกษรินทร์ เรืองวารี
Date registered: กุมภาพันธ์ 2, 2017
URL: https://www.ped.rmutt.ac.th

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 — พฤษภาคม 31, 2019
  2. สรุปผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 — พฤษภาคม 31, 2019
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 — พฤษภาคม 21, 2019
  4. คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2562 — พฤษภาคม 16, 2019
  5. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี — พฤษภาคม 14, 2019

Author's posts listings

ม.ค.
17

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

ม.ค.
08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 2 อัตรา

พ.ย.
07

แบบฟอร์มรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร

ต.ค.
26

แบบแสดงความจำนงขอบ้านพักสวัสดีการของมทร.ธัญบุรี

ต.ค.
25

แบบฟอร์ม เรื่องการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปีงบประมาณ 2562 – 2565