Ketsarin

Author's details

Name: เกษรินทร์ เรืองวารี
Date registered: กุมภาพันธ์ 2, 2017
URL: https://www.ped.rmutt.ac.th

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 — พฤษภาคม 31, 2019
  2. สรุปผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 — พฤษภาคม 31, 2019
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 — พฤษภาคม 21, 2019
  4. คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2562 — พฤษภาคม 16, 2019
  5. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี — พฤษภาคม 14, 2019

Author's posts listings

ต.ค.
22

แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการของกองบริหารบุคคล

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บร …

Continue reading »

ต.ค.
11

แบบฟอร์ม มทรธ.61- 6S3 -001 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลประกอบการกำกับติดตามการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ปีงบประมาณ 2562

ต.ค.
11

แบบฟอร์ม มทรธ.61- 6S3-002 ตัวชี้วัด S3 ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี

ก.ย.
21

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. 2561

ส.ค.
23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561