จิรวัฒน์ บุญเรืองรอด

Author's details

Name: จิรวัฒน์ บุญเรืองรอด
Date registered: สิงหาคม 13, 2020
URL: http://-

Latest posts

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน สำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย — เมษายน 9, 2021
  2. สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนเมษายน 2564 — เมษายน 8, 2021
  3. รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 — เมษายน 1, 2021
  4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ — มีนาคม 25, 2021
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการ — มีนาคม 24, 2021

Author's posts listings

เม.ย.
09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน สำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคลังสม …

Continue reading »

เม.ย.
08

สรุปข้อมูลของผู้เสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนเมษายน 2564

สรุปรายชื่อความคืบหน้า(เม.ย.64)

เม.ย.
01

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

มี.ค.
25

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายใน สกอ. Pdf. Word

มี.ค.
24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งระดับชำนาญการ