Wanvisa Phomanee

Author's details

Name: Wanvisa Phomanee
Date registered: มิถุนายน 22, 2011

Latest posts

  1. แนวทางการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับสมรรถนะ — มกราคม 24, 2014
  2. รายงานสถิติบุคลากร ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 — มกราคม 1, 2012
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ — สิงหาคม 2, 2011
  4. บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พศ.2553 — สิงหาคม 1, 2011
  5. ประกาศฯ และข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา — กรกฎาคม 29, 2011

Most commented posts

  1. ประกาศฯ เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552 — 3 comments

Author's posts listings

ม.ค.
24

แนวทางการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับสมรรถนะ

แนวทางการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุค …

Continue reading »

ม.ค.
01

รายงานสถิติบุคลากร ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

รายงานสถิติบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ส.ค.
02

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

– ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน  เป …

Continue reading »

ส.ค.
01

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พศ.2553

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ – นักวิเคราะห์นโยบายแ …

Continue reading »

ก.ค.
29

ประกาศฯ และข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

–  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล …

Continue reading »