Sirinthip

Author's details

Name: ศิริญทิพย์ แก้วแทน
Date registered: มกราคม 31, 2012

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ — กรกฎาคม 3, 2020
  2. รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 — กรกฎาคม 1, 2020
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ — มิถุนายน 22, 2020
  4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี 2563 — มิถุนายน 19, 2020
  5. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านการพัฒนาบุคคล — มิถุนายน 19, 2020

Most commented posts

  1. รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 — 1 comment
  2. การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย — 1 comment

Author's posts listings

พ.ค.
26

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

พ.ค.
01

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

เม.ย.
01

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

มี.ค.
16

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ …

Continue reading »

ก.พ.
04

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558