Sirinthip

Author's details

Name: ศิริญทิพย์ แก้วแทน
Date registered: มกราคม 31, 2012

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 — สิงหาคม 5, 2020
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 — สิงหาคม 5, 2020
  3. ประชุมบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ. ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี — สิงหาคม 5, 2020
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ — สิงหาคม 5, 2020
  5. รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 — สิงหาคม 4, 2020

Most commented posts

  1. รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 — 1 comment
  2. การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย — 1 comment

Author's posts listings

พ.ย.
30

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที …

Continue reading »

พ.ย.
02

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 255 …

Continue reading »

ต.ค.
16

รายงานจำนวนบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม …

Continue reading »

ก.ย.
03

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

ส.ค.
03

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ …

Continue reading »