Sirinthip

Author's details

Name: ศิริญทิพย์ แก้วแทน
Date registered: มกราคม 31, 2012

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 — สิงหาคม 5, 2020
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 — สิงหาคม 5, 2020
  3. ประชุมบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ. ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี — สิงหาคม 5, 2020
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ — สิงหาคม 5, 2020
  5. รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 — สิงหาคม 4, 2020

Most commented posts

  1. รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 — 1 comment
  2. การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย — 1 comment

Author's posts listings

ก.ค.
06

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ …

Continue reading »

มิ.ย.
26

แบบฟอร์มรายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.-30 มิ.ย.2558)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและ …

Continue reading »

มิ.ย.
03

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558

พ.ค.
26

การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

พ.ค.
01

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558