Sirinthip

Author's details

Name: ศิริญทิพย์ แก้วแทน
Date registered: มกราคม 31, 2012

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 — สิงหาคม 5, 2020
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 — สิงหาคม 5, 2020
  3. ประชุมบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ. ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี — สิงหาคม 5, 2020
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ — สิงหาคม 5, 2020
  5. รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 — สิงหาคม 4, 2020

Most commented posts

  1. รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 — 1 comment
  2. การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย — 1 comment

Author's posts listings

มี.ค.
05

แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 1 เมษายน 2556 ข้าราชกา …

Continue reading »

ก.พ.
26

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ก.พ.
22

การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย

การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย

ก.พ.
13

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25 …

Continue reading »

ก.พ.
01

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน …

Continue reading »