Sirinthip

Author's details

Name: ศิริญทิพย์ แก้วแทน
Date registered: มกราคม 31, 2012

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 — สิงหาคม 14, 2020
  2. การประเมินผลปฏิบัติการพนักงานราชการ — สิงหาคม 11, 2020
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 — สิงหาคม 5, 2020
  4. ประชุมบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ. ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี — สิงหาคม 5, 2020
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ — สิงหาคม 5, 2020

Most commented posts

  1. รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 — 1 comment
  2. การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย — 1 comment

Author's posts listings

พ.ค.
01

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

เม.ย.
03

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2555

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2555   

มี.ค.
01

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555

รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555   graph

ก.พ.
09

รายงานสถิติจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานสถิติจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 < …

Continue reading »