Sirinthip

Author's details

Name: ศิริญทิพย์ แก้วแทน
Date registered: มกราคม 31, 2012

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ — กรกฎาคม 3, 2020
  2. รายงานจำนวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 — กรกฎาคม 1, 2020
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ — มิถุนายน 22, 2020
  4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี 2563 — มิถุนายน 19, 2020
  5. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านการพัฒนาบุคคล — มิถุนายน 19, 2020

Most commented posts

  1. รายงานจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 — 1 comment
  2. การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย — 1 comment

Author's posts listings

เม.ย.
16

แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ แบบหนังสือขอลาออ …

Continue reading »

เม.ย.
09

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พักในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เม.ย.
02

รายงานจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

มี.ค.
24

แจ้งเลื่อนการคัดเลือกและสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563

มี.ค.
06

เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563)