Milo

Author's details

Name: sutthiwan khanraksa
Date registered: กรกฎาคม 30, 2014
Jabber / Google Talk: milo

Latest posts

  1. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ — ตุลาคม 7, 2016
  2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 — ตุลาคม 5, 2016
  3. โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น — สิงหาคม 26, 2016
  4. แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560 — สิงหาคม 19, 2016
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป — สิงหาคม 18, 2016

Author's posts listings

ต.ค.
07

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ต.ค.
05

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559

ส.ค.
26

โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

ส.ค.
19

แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560

ส.ค.
18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดกองบริหารงานบุคคล ปฏิบัติราชการกองกฎหมาย