Milo

Author's details

Name: sutthiwan khanraksa
Date registered: กรกฎาคม 30, 2014
Jabber / Google Talk: milo

Latest posts

  1. การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ — กันยายน 22, 2020
  2. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ — ตุลาคม 7, 2016
  3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 — ตุลาคม 5, 2016
  4. โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น — สิงหาคม 26, 2016
  5. แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560 — สิงหาคม 19, 2016

Author's posts listings

ส.ค.
11

รูปโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงสำหรับบุคลากรภาครัฐ

ส.ค.
07

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

VDO โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายวิชากา …

Continue reading »

ส.ค.
03

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

บรรยากาศ  โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม  ห …

Continue reading »

ก.ค.
16

สอบถามความต้องการบ้านพักสวัสดิการบุคลากร

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า ที่พักอาศัยเป็นสวัสดิการที …

Continue reading »

ก.ค.
01

แบบรายงานผลการศึกษาฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ