Milo

Author's details

Name: sutthiwan khanraksa
Date registered: กรกฎาคม 30, 2014
Jabber / Google Talk: milo

Latest posts

  1. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ — ตุลาคม 7, 2016
  2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 — ตุลาคม 5, 2016
  3. โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น — สิงหาคม 26, 2016
  4. แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560 — สิงหาคม 19, 2016
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป — สิงหาคม 18, 2016

Author's posts listings

เม.ย.
29

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

VDO เรื่องการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ณ …

Continue reading »

เม.ย.
08

หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโล …

Continue reading »

มี.ค.
17

แบบฟอร์ม รายงานติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

แบบฟอร์ม รายงานติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสม …

Continue reading »

มี.ค.
05

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพ …

Continue reading »

ก.พ.
04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบรายวิชาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ …

Continue reading »