Milo

Author's details

Name: sutthiwan khanraksa
Date registered: กรกฎาคม 30, 2014
Jabber / Google Talk: milo

Latest posts

  1. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ — ตุลาคม 7, 2016
  2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 — ตุลาคม 5, 2016
  3. โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น — สิงหาคม 26, 2016
  4. แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560 — สิงหาคม 19, 2016
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป — สิงหาคม 18, 2016

Author's posts listings

ธ.ค.
09

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบร …

Continue reading »

ธ.ค.
03

ปรึกษาหารือจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ประจำปี 2558

ผศ.ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล รองผอ.สำนักเสริมการศึกษาและบริกา …

Continue reading »

พ.ย.
06

คู่มือการลงเวลาสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน

คู่มือการลงเวลาสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน

ต.ค.
24

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะ

ต.ค.
17

การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศเรื่องการจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานม …

Continue reading »