Milo

Author's details

Name: sutthiwan khanraksa
Date registered: กรกฎาคม 30, 2014
Jabber / Google Talk: milo

Latest posts

  1. การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ — กันยายน 22, 2020
  2. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ — ตุลาคม 7, 2016
  3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 — ตุลาคม 5, 2016
  4. โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น — สิงหาคม 26, 2016
  5. แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560 — สิงหาคม 19, 2016

Author's posts listings

ส.ค.
26

ภาพการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ภาพการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการและสายสนับสนุน เดือ …

Continue reading »

ส.ค.
22

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชก …

Continue reading »

ส.ค.
01

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพเบี้ยหวัดบ …

Continue reading »