Milo

Author's details

Name: sutthiwan khanraksa
Date registered: กรกฎาคม 30, 2014
Jabber / Google Talk: milo

Latest posts

  1. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ — ตุลาคม 7, 2016
  2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 — ตุลาคม 5, 2016
  3. โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น — สิงหาคม 26, 2016
  4. แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560 — สิงหาคม 19, 2016
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป — สิงหาคม 18, 2016

Author's posts listings

ส.ค.
08

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ส.ค.
05

สรุประเบียบ/ข้อกำหนด เพื่อการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ

ส.ค.
05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2559

ก.ค.
29

การเขียนผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

ก.ค.
28

แนวปฏิบัติสำหรับการรับและให้โอนข้าราชการ พ.ศ.2559