Milo

Author's details

Name: sutthiwan khanraksa
Date registered: กรกฎาคม 30, 2014
Jabber / Google Talk: milo

Latest posts

  1. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ — ตุลาคม 7, 2016
  2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 — ตุลาคม 5, 2016
  3. โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น — สิงหาคม 26, 2016
  4. แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560 — สิงหาคม 19, 2016
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป — สิงหาคม 18, 2016

Author's posts listings

มิ.ย.
22

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558

มิ.ย.
22

ประกาศแก้คำผิดรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

มิ.ย.
17

แบบฟอร์มติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา สำหรับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

พ.ค.
17

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pen …

Continue reading »

พ.ค.
16

บรรยากาศการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร