Milo

Author's details

Name: sutthiwan khanraksa
Date registered: กรกฎาคม 30, 2014
Jabber / Google Talk: milo

Latest posts

  1. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ — ตุลาคม 7, 2016
  2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 — ตุลาคม 5, 2016
  3. โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น — สิงหาคม 26, 2016
  4. แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560 — สิงหาคม 19, 2016
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป — สิงหาคม 18, 2016

Author's posts listings

พ.ค.
16

บรรยากาศโครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

พ.ค.
02

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

เม.ย.
28

แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 2559 จากสำนักงาน กพ.

เม.ย.
25

โครงการ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผล รุ่นที่2

มี.ค.
31

ซักซ้อมแนวทางการต่อสัญญาจ้างและการสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการปีงบประมาณ 2559