Milo

Author's details

Name: sutthiwan khanraksa
Date registered: กรกฎาคม 30, 2014
Jabber / Google Talk: milo

Latest posts

  1. การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ — กันยายน 22, 2020
  2. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ — ตุลาคม 7, 2016
  3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 — ตุลาคม 5, 2016
  4. โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น — สิงหาคม 26, 2016
  5. แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560 — สิงหาคม 19, 2016

Author's posts listings

ก.พ.
10

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหาร

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหาร ระดับหัวหน้า …

Continue reading »

ก.พ.
03

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558

ก.พ.
03

ขอขอบคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2558

ขอขอบคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading »

ม.ค.
04

รูปงานราชมงคลสัมพันธ์ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading »

ธ.ค.
25

ระเบียบที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน กพ.

1.คู่มือบริหารพนักงานราชการ 2555 สำนักงานก.พ. 2.คู่มือส …

Continue reading »