Milo

Author's details

Name: sutthiwan khanraksa
Date registered: กรกฎาคม 30, 2014
Jabber / Google Talk: milo

Latest posts

  1. การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ — กันยายน 22, 2020
  2. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ — ตุลาคม 7, 2016
  3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 — ตุลาคม 5, 2016
  4. โครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น — สิงหาคม 26, 2016
  5. แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล ปี 2560 — สิงหาคม 19, 2016

Author's posts listings

ธ.ค.
24

การประเมินผลปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว

พ.ย.
26

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

บรรยากาศโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ https:/ …

Continue reading »

พ.ย.
16

โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม

โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม https:// …

Continue reading »

ต.ค.
26

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  2559

ต.ค.
14

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558