Category Archive: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พ.ย.
13

แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.ธัญบุรี ปี 2563

แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มทร.ธัญบุรี ปี 256 …

Continue reading »

พ.ย.
13

เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคลากรฯ ดีเด่น, สายอำนวยการ และผู้ทำคุณ ปี 2563

แนวทางการคัดเลือก บุคลากรฯ ดีเด่น, สายอำนวยการ ปี 63

ต.ค.
18

การคัดเลือกข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

ต.ค.
18

การเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2562

พ.ค.
14

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2562