Category Archive: ฝ่ายอัตรากำลังและค่าตอบแทน

มี.ค.
25

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายใน สกอ. Pdf. Word

ธ.ค.
28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่อง รายชื่ …

Continue reading »

ต.ค.
22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง ผลการสอบ …

Continue reading »

ก.ย.
28

การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลัง รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

1.แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ 2.แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ …

Continue reading »

ก.ย.
28

เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง