Category Archive: ฝ่ายอัตรากำลังและค่าตอบแทน

มิ.ย.
17

คู่มือการปฏิบัติงาน

มิ.ย.
15

อำนาจหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เม.ย.
09

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พักในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ก.พ.
11

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

ก.พ.
07

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563