Category Archive: ฝ่ายอัตรากำลังและค่าตอบแทน

ต.ค.
01

แบบแสดงข้อมูลและเหตุผลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

เม.ย.
03

มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552

พ.ย.
25

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร