Category Archive: พนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ย.
17

การให้ความสนับสนุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย

ก.ย.
25

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ค.
21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอ …

Continue reading »

พ.ค.
16

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2562

   

เม.ย.
26

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562