Category Archive: พนักงานมหาวิทยาลัย

ม.ค.
17

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

มิ.ย.
11

แบบฟอร์มคำขอย้ายหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบฟอร์มคำขอย้ายหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี …

Continue reading »

พ.ค.
24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2561

เม.ย.
05

แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ

ก.พ.
12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  https://rmutt.thaijobjob. …

Continue reading »