Category Archive: พนักงานมหาวิทยาลัย

ก.พ.
08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ม.ค.
08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  https://rmutt.thaijobjob. …

Continue reading »

ต.ค.
12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การกำหนดเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

มิ.ย.
23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ

พ.ค.
18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย