Category Archive: ฝ่ายกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ส.ค.
11

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรา …

Continue reading »

ส.ค.
10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องอัตราค่า …

Continue reading »

ส.ค.
04

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้างานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครคั …

Continue reading »

ส.ค.
02

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรา …

Continue reading »

ก.ค.
13

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัคร …

Continue reading »