Category Archive: ฝ่ายกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

พ.ค.
21

มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

เม.ย.
02

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

มิ.ย.
29

มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

มิ.ย.
19

มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

เม.ย.
03

มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ