Category Archive: ฝ่ายกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ส.ค.
23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561

ก.ค.
12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ”หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ 2”

มิ.ย.
25

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อ …

Continue reading »

มิ.ย.
19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศค …

Continue reading »

มิ.ย.
12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ประกาศฯ  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ …

Continue reading »