Category Archive: ฝ่ายทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

ส.ค.
01

ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับการตรวจสุขภาพตามสิทธิประกันสังคม

ส.ค.
01

ระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัย

http://www.welfare.rmutt.ac.th/login

ก.ค.
03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

เม.ย.
26

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

มิ.ย.
08

เอกสารบรรยาย วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โครงการเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น