Category Archive: ฝ่ายทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

พ.ค.
24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2561

เม.ย.
05

แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ

ต.ค.
12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การกำหนดเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค.
12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561

ต.ค.
06

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560