Category Archive: ข้าราชการ

ก.พ.
21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ม.ค.
08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 2 อัตรา

เม.ย.
18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรืองรับสมัครค …

Continue reading »

เม.ย.
05

แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ

ก.พ.
27

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรืองรับสมัครค …

Continue reading »