Category Archive: ข้าราชการ

พ.ย.
29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรั …

Continue reading »

ก.ย.
01

แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งของสำนักงานก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งของสำนักงาน …

Continue reading »

มิ.ย.
23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ

ก.ค.
28

แนวปฏิบัติสำหรับการรับและให้โอนข้าราชการ พ.ศ.2559