Category Archive: ฝ่ายสันทนาการและบ้านพักสวัสดิการ

มิ.ย.
26

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อจัดจ้างปูหญ้าสนามเด็กเล่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อจัดจ้างปูหญ้าสนามเด …

Continue reading »

ก.พ.
08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

พ.ย.
06

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำประกันสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะพิจารณ …

Continue reading »

ก.ค.
16

สอบถามความต้องการบ้านพักสวัสดิการบุคลากร

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า ที่พักอาศัยเป็นสวัสดิการที …

Continue reading »

พ.ค.
27

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย