Category Archive: ฝ่ายสันทนาการและบ้านพักสวัสดิการ

มี.ค.
05

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพ …

Continue reading »

พ.ค.
20

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดม …

Continue reading »

ก.พ.
05

ประกาศมทร.ธัญบุรีเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปี 2556

รายละเอียด

ก.พ.
05

ประกาศมทร.ธัญบุรีเรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจำปี 2556

รายละเอียด

ม.ค.
15

แบบแสดงความจำนงขอเข้าพักในบ้านพักสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบฟอร์มบ้านพัก